Självbestämmande är viktigast.

Som kund hos oss ska du alltid känna att du har självbestämmande. Det är grunden både för att få tillstånd att bedriva assistansverksamhet av IVO och för att bli IfA-godkända. Vi är godkända av både IVO och IfA.

IVOs godkännande.

Sedan den 1 januari 2011 måste privata företag som vill anordna personlig assistans enligt 9 § 2 LSS ha tillstånd från IVO. Inga företag får alltså starta verksamhet med personlig assistans utan att först ha fått tillstånd för det. Innan IVO utfärdar tillstånd undersöker de en mängd saker. Bland annat hur företaget bedriver verksamheten, organisation, kompetens, finansiering etc. Tillstånd ges endast till den som visar sig lämplig att bedriva sådan assistansverksamhet.

Vad betyder det för dig?

Hos oss kan du alltid känna dig lugn och veta att vi tar hand om byråkratin, juridiken och personalen. Och att allting sker på ett korrekt sätt. Som kund hos oss ska du alltid kunna ha ett stort självbestämmande och inflytande på den assistans som utförs och samordnas av oss. De nöjd-kund-undersökningar vi regelbundet utför visar att vi också lyckas uppfylla våra högt ställda ambitioner.

Överenskommelser.

Innan vi börjar samarbeta kommer vi överens om hur assistansen ska utföras. Detta sammanställer vi i en överenskommelse där det definieras klart och tydlig vem som gör vad.

Hos oss kan du till exempel påverka:

– vilka som är dina personliga assistenter
– hur arbetsschemat ska se ut
– vilka arbetsuppgifter assistenterna ska utföra
– att assistenterna har bra och rättvis lön
– att vi rekryterar bra assistenter och kan behålla dem
– att assistenterna får utbildning utifrån dina behov

Löpande rapporter.

Varje månad får du tydliga rapporter som gör det enkelt att ha kontroll över alla detaljer. Vi ger dig löpande rapporter om timmar, ekonomi, kringkostnadsmedel etc.

Hjälp med assistansersättning.

Alla våra kunder får hjälp i samband med ansökningar om assistansersättning och omprövningar. Om du inte är nöjd med ditt beslut hjälper vi dig att gå vidare. Vi hjälper dig att övervaka att användandet av din assistansersättning överensstämmer med gällande lagstiftning och praxis. Vi hjälper dig också med att söka tillfälligt utökad assistansersättning, till exempel i samband med resor.

Uppsägningstid.

Hos oss gäller tre månaders ömsesidig uppsägningstid, precis som hos de flesta seriösa aktörer i branschen. Men vi är inte omöjliga. Självklart finns det situationer när vårt samarbete behöver avslutas betydligt snabbare. Och då är vi inte omöjliga. Tvärtom, det löser vi enkelt genom att prata med varandra.

Löneadministration.

Har du lönefrågor så vänder du dig till vår löneadministratör.

Jouren.

Ibland så händer det man inte tror ska hända. Det är för de tillfällena vi har vår jour. Den har du tillgång till dygnet runt.

Alla assistansanordnare har ansvar att tillgodose hela assistansbehovet. Men vi gör det! Vi har personal som arbetar dygnet runt med att du alltid ska få personlig assistans när du behöver det. Om din ordinarie personal inte kan komma ringer du bara oss så ordnar vi en vikarie till dig. Dom som har han om jouren är alltid en av våra tre samordnare. Janet, Nina och Cintia. Med andra ord så är det inget telemark bolag typ i Kalix som svar.

 

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett individuellt stöd som kan ges till personer med en omfattande funktionsnedsättning. Insatsen är en av rättigheterna enligt LSS (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade). LSS är en rättighetslag sedan 1994 vars mål är att främja delaktighet och jämlikhet för personer som omfattas av lagen.

Syftet med personlig assistans är att ge assistansberättigade personer möjlighet att leva som andra. Assistansen ska garantera ett liv med självbestämmande, valfrihet och personlig integritet. Assistansen ska vara knuten till den enskilde och finnas tillgänglig all den tid och vid de tillfällen som den assistansberättigade behöver assistans. Det är den enskilde rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.

Vill du läsa mer om LSS?

 (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

riksdagen.se

Vem kan bli beviljad personlig assistans?

För att man ska kunna beviljas personlig assistans måste man först tillhöra någon av de tre så kallade personkretsarna som du finner i LSS 1 §.

De tre olika personkretsar är:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra varaktiga och stora fysiska eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, vilka förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det är handläggaren på kommunen eller Försäkringskassan som gör bedömningen om man tillhör någon av personkretsarna eller inte.

För att beviljas personlig assistans måste man dessutom ha behov av hjälp med de grundläggande behoven.  Man har delat in de grundläggande behoven i fem kategorier

De grundläggande behoven anses vara:

• Personlig hygien
Innefattar att personen behöver hjälp med att gå på toaletten, att tvätta sig, borsta tänderna, duscha, borsta håret och sminka sig etc.

• Måltider
Innefattar att personen behöver hjälp med att föra mat och dryck till munnen eller att någon behöver sitta bredvid för att ingripa om man har svåra sväljsvårigheter och lätt sätter mat i halsen.

• Klä av och på dig
Innefattar att personen behöver hjälp med själva av/påtagandet av kläder. Om behovet endast består av assistans med att klä på sig ytterkläder räknas det inte som grundläggande behov.

• Kommunicera
Innefattar att personen behöver hjälp med att möjliggöra kommunikation med andra människor.

•Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen.
Personer som ingår i LSS personkrets kan i vissa fall ha behov av annan hjälp än rent faktisk hjälp för att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Det kan behövas kvalificerad motivations- och aktiveringsinsatser för att förmå en sådan person att över huvudtaget klä sig, äta, sköta sin hygien eller kommunicera. För att sådan annan hjälp ska anses vara ett grundläggande hjälpbehov måste det behövas en person med ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättningen för att tillgodose behovet.

Övriga behov.

Om du har blivit beviljad personlig assistans för ett eller flera av dina grundläggande behov, så har du även rätt till personlig assistans för andra behov. Det kan vara personlig assistans i samband med olika aktiviteter såsom sköta hemmet, att träna, att gå och handla, att arbeta, att förflytta sig eller att gå på bio.

Det är alltså viktigt att du inför en ansökan om assistansersättning tänker igenom hur du vill leva ditt liv och i vilka situationer du behöver personlig assistans.

Beslut om personlig assistans.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som bedömer rätten till personlig assistans. Det är omfattningen på dina grundläggande behov som styr till vem du ska vända dig. Assistansersättning ifrån Försäkringskassan får man om man har grundläggande behov mer än 20 timmar i veckan. Detta innebär att Försäkringskassan betalar ut assistansersättning. Har man ett grundläggande behov mindre än 20 timmar i veckan så är det din kommun som du skall vända dig till.

Behöver du hjälp att ansöka om personlig assistans kan vi på LSS-Partner kostnadsfritt hjälpa dig. Vi hjälper dig genom hela processen.

När du ska ansöka om personlig assistans.

Den som ansöker personlig assistans behöver styrka att man har en funktionsnedsättning. Detta gör man lättast genom till exempel läkarintyg, ADL-bedömning eller andra intyg från till exempel en sjukgymnast. Det är viktigt att intygen bra beskriver personens funktionsnedsättning och behov.

Åldersgränser för personlig assistans.

Det finns ingen lägsta ålder från när du kan ansöka om personlig assistans, men vid låg ålder så tittar man på vad som kan omfattas av föräldraansvaret och vad som är normalt för ett barn i motsvarande ålder. Däremot kan du inte ansöka om personlig assistans efter du har fyllt 65 år. Man får behålla den beviljade assistansen man hade när man fyllde 65 år, men inte söka fler timmar. Efter 65 år räknas försämringar (även på grund av funktionsnedsättningen) som beroende på normalt åldrande. Behöver man utökning efter 65 år så kan det beviljas enligt Socialtjänstlagen i form av till exempel hemtjänst.

Finns det andra bidrag?

Det finns en rad andra bidrag som du som assistansberättigad kan ansöka om. På Försäkringskassans hemsida (www.fk.se) kan du finna en del av dessa bidrag. Det kan till exempel vara bilstöd, handikappersättning, vårdbidrag, aktivitetsersättning, bostadsbidrag etc.
Klicka här för att komma dit.

Pdf:erna är hämtade från www.fk.se

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Arbetshjälpmedel

Särskilt högriskskydd

Handikappersättning

Bilstöd

Om du har en funktionsnedsättning

Din assistansersättning kan påverka rätten till andra bidrag.

Blir du beviljad personlig assistans från kommunen eller Försäkringskassan kan detta påverka rätten till andra bidrag. Tänk på att alltid berätta för din handläggare om du är beviljad andra bidrag och meddela även Försäkringskassan.

Vad kostar personlig assistans?

Regeringen fastställer genom en förordning varje år ett schablonbelopp. Ersättningsbeloppet för assistans kan dock variera beroende på vilken kommun du bor i. Om du är beviljad ersättning från kommunen fastställs beloppet individuellt beroende på dina behov.

Du bestämmer vem som anordnar assistansen.

Om du har blivit beviljad personlig assistans har du rätt att själv bestämma vem som ska anordna assistansen till dig. Du kan välja mellan kommunen, företag, eget företag eller ett kooperativ som assistansanordnare.

När du vill byta assistansanordnare.

Har du redan valt assistansanordnare men önskar byta? Det är enkelt. Kontakta bara det företag du vill byta till, så löser de det praktiska åt dig. Skulle du vara intressera av LSS-Partner så ring, mejla eller skicka en intresseanmälan till oss så ringer vi upp dig.